עו"ד פשיטת רגל לעסקים

משרד עו"ד דודי לוי מתמחה משנת 2000 במחיקת חובות במסגרת הליך פשיטת הרגל החדש וקבלת חנינה כלכלית מכל החובות והפטר.​ כלל לקוחותינו נהנים מהגנה מלאה ! תוך 24 שעות אנו מגישים בקשות לביטול עיקולים והגבלות - ביטול עיקולי עו"ש, משכורת, ביטול הגבלות רישיון נהיגה וצווי הבאה - כולם מבוטלים מידיתמשרדנו מייצג את לקוחותינו לאורך כל ההליך מההתחלה ועד לקבלת ההפטר המיוחל ומחיקת החובות כולם, בכל רחבי הארץ ומתנהל באופן שוטף מול כל המנהלים המיוחדים וכל בתי המשפט המחוזיים.

מידע נוסף

מזה הפטר חובות


מסלול ההפטר הוא הליך במערכת ההוצאה לפועל שבסופו מחליט רשם ההוצאה לפועל – הגורם השיפוטי בהוצאה לפועל, באם לתת לחייב, שעמד בתנאי החוק, הפטר מלא מחובותיו. המסלול מתחיל בהגשת בקשת הפטר על ידי החייב ללשכת הפטר במערכת ההוצאה לפועל. התנאים להגשת הבקשה ע"פ החוק חייב מוגבל באמצעים מעל 4 שנים ברצף: החייב, המבקש בקשה להפטר, הוכרז על ידי רשם ההוצאה לפועל כ"חייב מוגבל באמצעים", והיה חייב מוגבל באמצעים בארבע השנים שקדמו להגשת הבקשה, לפחות.​סכום החובות בהוצאה לפועל הינו עד 800,000 ₪: בעת הגשת הבקשה לא עלה סך חובותיו של החייב על סכום של 800,000 ₪ (כולל חובות שאינם ברי הפטר- משכנתא, מזונות, קנס מנהלי או פלילי) נציין, כי בעת בחינת הבקשה, יבחן רשם ההוצאה לפועל את היקף החובות בהוצאה לפועל ואת החובות שאינם בהוצאה לפועל. במידה וגובה החוב הכולל יעלה על 800,000 ₪ אז משמעות הדבר שלא ניתן לקבל הפטר.​תשלום סדיר של צו החיוב בתשלומים ב 3 שנים האחרונות: החייב עמד בצו תשלומים שניתן לו על ידי רשם ההוצאה לפועל בשלוש השנים האחרונות שקדמו למועד הגשת בקשת ההפטר.​אין הליך פעיל של פשיטת רגל: לא מתנהל לגבי החייב הליך פשיטת רגל בבית המשפט המחוזי, ולא הוגשה בקשה כזו אשר נמצאת תלויה ועומדת ולא קיים הליך שהסתיים במהלך חמש השנים שקדמו להגשת הבקשה.​אין לחייב נכסים בעלי ערך הניתנים לעיקול, מכירה או מימוש. הוראת השעה אינה חלה על חייבים שנפטרו. הבהרה: גם אם הנך עומד/ת בקריטריונים להגשת הבקשה, קבלת הפטר נתונה לשיקול דעתו של רשם ההוצאה לפועל.​
הגבלות על פושט רגלבכדי למנוע מפושטי רגל להמשיך וליצור התחייבויות חדשות נקבע כי חייב שהוכרז פושט רגל יהיה לקוח מוגבל חמור כמשמעותו חייב שהוכרז פושט רגל לא יעשה, בעצמו או באמצעות אחר מטעמו, שימוש בכרטיס חיוב כמשמעות, אלא אם כן קיבל לכך אישור מראש בכתב מהנאמן. חייב שהוכרז פושט רגל לא ייסד תאגיד ולא יהיה בעל ענין בתאגיד, במישרין או בעקיפין, לרבות יחד עם אחר או באמצעות אחר, אלא אם כן אישרו זאת מראש בית המשפט או הנאמן. השתתף פושט הרגל בייסוד תאגיד או היה בעל ענין בתאגיד, רשאי בית המשפט לתן הוראות לענין הפסקת כהונתו או חברותו של פושט הרגל בתאגיד.
מעמד החייב פושט הרגל
הכרזתו של אדם בתור פושט רגל אינה הופכת אותו לפסול דין. בכפוף להוראות מסויימות שבדין, אשר מגבילות את פעולותיו או פוסלות אותן, אין ההכרזה גורעת מכושרו לחוב, אשר ניתן לו מכח אף שפושט הרגל אינו הופך פסול דין ואינו מנוע מליטול התחייבויות, בהתאם לדיני פשיטת הרגל רכושו מוקנה לנאמן, ומשכך אינו יכול למכור נכסיו. זכות תביעה (או פיצוי) בגין נזקי גוף אינה מוקנית לנאמן. לעומת זאת, זכות תביעה (או פיצוי) בגין נזק ממוני מוקנית לנאמן. ​​​ ​פרעון החובות ​פרעון החובות ייעשה בהתאם לסדר הקדימויות על פי הדין: ראשית ייפרע הנושה המובטח. נושה מובטח הוא מי שבידו שעבוד על נכס של החייב, או עכבון על נכסי החייב או על חלק מהם בחזקת ערובה לחוב המגיע לו מהחייב. חובות בדין קדימה – ישנם מספר חובות המוגדרים כחובות בדין קדימה. המשמעות: הזכאים יקבלו את כספם לפני הנושים הרגילים. בקבוצת הנושים בדין קדימה קיימת הירארכיה פנימית לפי הסדר הבא: של שנה אחת ותשלום מזונות. גיע לפי התחייבות להימנע מעבירה או חוב המגיע למדינה בשל קנס. ב. חוב או חבות שנוצרו במרמה שפושט הרגל היה שותף לה או שהשיג ויתור עליהם במרמה. ג. חבות לפי פסק דין לחובת פושט הרגל בתובענת מזונות.
צו כינוס


​לאחר עיון בבקשת פשיטת הרגל שהגיש חייב ובתגובת הכונס הרשמי לבקשה, מוסמך בית המשפט לתת צו לכינוס נכסי החייב. צו הכינוס מעביר את נכסי החייב לפיקוחו של הכונס הרשמי, עד שיתברר אם החייב יגיע לפשרה או הסדר עם נושיו או יוכרז פושט רגל. במקרים בהם מוגשת הבקשה על ידי נושה יקיים בית המשפט דיון בבקשה במעמד הנושה, החייב והכונס הרשמי, בטרם יחליט אם יינתן באותו מקרה צו כינוס. משניתן צו כינוס לא תהיה תרופה לנושה נגד החייב לו חוב בר-תביעה, ולא יפתח שום נושה בתובענה או הליכים משפטיים אחרים, אלא ברשות בית המשפט (סעיף 20א לפקודת פשיטת הרגל). הנושים כפופים למשטר קולקטיבי ומנועים מלגבות החוב מהחייב באופן עצמאי. נושה אינו רשאי לנהל תביעה כספית כנגד החייב בנוגע לחובות שנצברו לפני מועד צו הכינוס, ואף לא לנהל הליכי גבייה באמצעות לשכות ההוצאה לפועל. הרעיון הוא כי במסגרת הליכי פשיטת הרגל ייפרע כל אחד מהנושים בהתאם ליחס החוב המגיע לו. נכסי החייב ישמשו לפירעון החובות באופן קולקטיבי. יש למנוע מצב בו נושה זריז פועל כנגד החייב, ואילו חברו הפחות זריז ייצא וידיו על ראשו.
יחד עם זאת אין במתן צו כינוס כדי לפגוע בכוחו של הנושה המובטח לממש בטוחתו; אולם, על הנושה המובטח לקבל רשות ספציפית מאת בית המשפט להמשיך לפעול כנגד החייב. הליכים פליליים והליכים מסוג תביעה לסילוק יד אינם מושפעים מצו הכינוס ואינם חדלים מלהתקיים. במידה ובית המשפט החליט ליתן צו כינוס, עליו לקבוע בהחלטתו מועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל, שיתקיים בתום ששה חודשים מיום מתן צו הכינוס. לדיון בבקשת פשיטת הרגל מוזמנים החייב, נושיו והכונס הרשמי. יתכן ובמעמד מתן צו הכינוס (ולעיתים אף לאחר מכן), ימונה, לבקשת הכונס הרשמי, מנהל מיוחד.
מה אסור על פושט רגל


מי שנדרש למסור מידע, ומסר ביודעין מידע חלקי או כוזב - דינו מאסר שנה. חייב שלא גילה את כל נכסיו – דינו מאסר ארבע שנים. חייב שלא מסר נכסיו לנאמן – דינו מאסר ארבע שנים. חייב שהבריח נכסיו שנים עשר חודשים לפני שהוגשה בקשתו לפשיטת רגל – דינו מאסר ארבע שנים. מי שנמנע מלנהל פנקסי חשבונות כיאות, ביצע השקעות מסוכנות או הימורים – יואשם בעבירה. מי שהשיג אשראי במרמה או מי שעשה עסקים מבלי להודיע שהוא הוכרז פושט רגל דינו שנה מאסר.
מי שניתן כנגדו צו כינוס ועזב את ישראל ולקח עימו נכסים – דינו מאסר שלוש שנים. אם לאחר מתן צו כינוס או לאחר הכרזת פשיטת רגל עשה החייב אחד מאלה דינו מאסר ארבע שנים: אי מסירת מסמכים, אי מסירת נכסים, הברחת נכסים, השמטת דבר בעל חשיבות, אי הודעה על תביעת כזב, מניעת הצגת מסמכים, העלמת מסמכים ופגיעה בהם, מרמה במסמכים, הפסדים מדומים, אשראי במצג שווא, אשראי בטענת שווא, שעבוד במרמה, הסכם במרמה. ​​ מהם נכסי פושט הרגל אשר הנאמן יוכל לפעול למימושם לטובת פרעון חובות הנושים נכסי פושט רגל יכללו כל נכס השייך ל פושט הרגל, או המוקנה לו, בתחילת פשיטת הרגל, וכל נכס שירכוש, או שיוקנה לו, לפני הפטרו; זאת לרבות, נכס נדל"ן, וכלי רכב. נכסים פיננסים: הנאמן יוכל לפדות קופת גמל (לרבות: ביטוח מנהלים וקרו השתלמות), כולה או מקצתה, לאחר קבלת אישור מאת בית המשפט. בית המשפט יתחשב במצבו הכלכלי והסוציאלי של החייב טרם יורה על מימוש הקופה, וייתן הזדמנות לפושט הרגל להעלות טיעוניו. אם כספי קופת הגמל הינם למטרת קצבה, וטרם הגיע המועד לתשלומם כקצבה (כספי קצבה לא נזילים), לא יורה בית המשפט על העברתם לנאמן. הנאמן יוכל לממש קופת פיצויי פיטורים של פושט הרגל אם הגיע מועד פרעונה ואינה מיועדת למטרות קצבה. הנאמן יוכל לממש קופת גמל שאינה למטרות קצבה, אלא למטרות תגמולים, שמועד פרעונה הגיע (נזילה) או ניתנת לפדיון מוקדם. הנאמן לא יפדה כספים המגיעים לחייב על פי תכנית חסכון שטרם הגיע מועד פדיונם, אלא לאחר שקיבל את הסכמת הכונס הרשמי, ולאחר שניתנה הזדמנות לפושט הרגל להעלות טיעוניו. הכוח להפעיל זכות לגבי נכס, או לנקוט הליכים לשם הפעלת זכות, בדרך שהיה יכול פושט הרגל להפיל לטובתו בתחילת פשיטת הרגל או לפני צו הפטר. מימוש בית המגורים: בית המשמש למגורי פושט הרגל או לבני משפחתו הגרים עימו, רשאי בית המשפט להורות שלא יימכרו אלא אם הוכח תחילה, להנחת דעתו, שיהיה לפושט הרגל, לבן זוגו ולבני משפחתו הגרים עמו, מקום מגורים סביר, או שהועמד לרשותם סידור חלוף. בית המשפט רשאי לקבוע שהסידור החלוף יהיה בהמצאת דירה אחרת, או בתשלום פיצויים, או בדרך אחרת. מקום ובית-המגורים רשום ע"ש החייב כבעלים בלשכה לרישום המקרקעין, תימכר הדירה כ"תפוסה" תוך שפושט הרגל יהיה "דייר מוגן" בהתאם להוראת סעיף 33 לחוק הגנת הדייר. כלומר, פושט-הרגל יוכל לקבל הגנה, ולא לאבד את קורת הגג, תוך שהוא יהיה לדיירו של הבעלים החדש של הדירה.
הרפורמה בהליך פשיטת רגל


הליך פשיטת הרגל הינו הליך משפטי שנועד בעיקרו להגשים שתי מטרות,מטרה האחת היא לכנס את נכסי החייב ולחלקם בין נושיו בדרך היעילה, המהירה והשוויונית ביותר. המטרה השנייה היא לאפשר לחייב חדל פירעון שאינו מסוגל לשלם את כל חובותיו לפתוח דף חדש בחייו על ידי קבלת הפטר מחובותיו. הליך פשיטת הרגל כפי שהתנהל טרם הרפורמה נמנע מלהגשים את התכליות האמורות ופעמים רבות בשורת ההפטר, ליבתו של הליך פשיטת הרגל ועיקר ייעודו, לא התגשמה כראוי. ההליך טרם הרפורמה היה ארוך, מסורבל ומרובה התדיינויות משפטיות, אשר רבות מהן טכניות בעיקרן. כך למשל, נכסי החייב מומשו בשלבים הראשונים ואילו התמשכות ההליך בדרך של גביית תשלומים חודשיים לאורך זמן הניבה פירעון נוסף בסכומים זניחים. זאת ועוד, הימשכות ההליך דחתה את מועד בדיקת תביעות החוב וחלוקת הדיבידנד לנושים והביאה לאבדן עניין מצד הנושים בהליך והשיתה על המערכת הציבורית עלויות ניכרות אשר תועלתן מוטלת בספק. בנוסף, ההתמשכות הבלתי סבירה של ההליכים עובר לרפורמה דחקה, לא פעם, את החייבים מחוץ למעגל התעסוקה והיזמות, והביאה אותם למצב של ייאוש ואדישות כך שנוצרה פגיעה בלתי מידתית בכבוד האדם ובזכויותיהם הבסיסיות של החייבים ובני משפחותיהם. ​​​ לנוכח זאת, במטרה להביא להגשמת תכליות הליך פשיטת הרגל במסגרת החקיקה הקיימת, עדכן הכונס הרשמי ביום 1 בספטמבר 2013 את גישתו באשר לניהול הליכי פשיטת הרגל הנפתחים לבקשות חייב וקבע מתווה מעודכן ומובנה לניהול מערכתי, יעיל, מידתי וצודק של ההליך. זאת, תוך ביצוע האיזון הנדרש בין אינטרס החייב תם הלב בשיקום כלכלי בדרך של הפטר מחובותיו וזכותו לקיום מינימלי ולחיים בכבוד, לבין אינטרס הנושים לפירעון הוגן ושוויוני של החובות כלפיהם ולהגנה על זכות הקניין.​​
בהתאם לכך, נקבעו נהלים לניהול הליך פשיטת הרגל שעיקריהם כדלקמן:
* ככלל, הליך פשיטת הרגל ייקצב בזמן מוגדר מראש של כ- 4.5 שנים ממועד צו הכינוס למיצוי יכולת פירעון החובות. * בכל תיק ימנה הכונס הרשמי מנהל המיוחד מיד עם מתן צו הכינוס. המנהל המיוחד יתמקד במהלך 18 החודשים הראשונים של ההליך, ממועד צו הכינוס ועד למועד הדיון בבקשת פשיטת הרגל, בביצוע בדיקות כלכליות יסודיות, גיבוש מצבת חובות חלוטים וגיבוש תכנית פירעון מוצעת לאישור בית המשפט, שתתבסס על יכולותיו הכלכליות של החייב ומימוש רכושו הפנוי והכנסתו הפנויה לאחר ניכוי צרכי ביתו. ​​
תוכנית פירעון


במסגרת תכנית הפירעון שתגובש ותוצג לאישור בית המשפט , וככל שהחייב יסכים למפורט בה, הוא יוכל לקבל הפטר מותנה מיד עם מתן אישור ההסדר והכרזתו פושט רגל. בסיום מימוש תכנית הפירעון, בתוך פרק זמן של כ- 3 שנים נוספות, יקבל החייב הפטר חלוט מחובותיו.
* בנסיבות מתאימות, כאשר עולה מן החקירות כי המשך ניהול הליכי פשיטת הרגל לא יביא כל תועלת לנושים, ניתן יהיה להמליץ על מתן הפטר לאלתר מיד עם הכרזתו של החייב פושט רגל.
* בנסיבות מתאימות גם ניתן יהיה לקצר את תכנית הפירעון לתקופה קצרה מ- 3 שנים. * במסגרת הרפורמה יינתנו תמריצים חיוביים לחייבים. שיתוף פעולה מלא מצד החייב ככלל, ושיתוף פעולה מלא בגילוי כל מידע והרכוש מצדו (לרבות רכוש שהוברח עובר לפתיחת ההליך) בפרט, יקדם את החייב לקבלת הפטר מחובותיו. גם הגדלת הכנסותיו של החייב והגדלת התשלום החודשי עשויים, בנסיבות מסוימות, לקדם את קבלת ההפטר. * לצד התמריצים החיוביים תינקט גישה מחמירה כנגד חייבים שינצלו לרעה את ההליך ויבקשו להערים על הנושים, על בעל התפקיד, על הכונס הרשמי ועל בית המשפט. כנגד חייבים אלה יינקטו צעדי אכיפה והרתעה חריפים. כך לדוגמא, יצירת חובות שלא בתום לב והסתרת מידע מבעל התפקיד יסייגו את מתן ההפטר, או, למצער, ידחו באופן משמעותי. התנהגות כאמור עלולה אף להביא לביטול הליכי פשיטת הרגל ולהגשת כתבי אישום פלילי בגין עבירות בפשיטת רגל.​ דרך זו של תחימת משך ההליך והבאתו לידי סיום בהפטר בתוך פרק זמן נקוב ומוגדר, תוך מתן תמריץ חיובי לחייב למקסם את הכנסותיו ולסייע באיתור מהיר של רכושו, תביא להגשמת תכליות דיני פשיטת הרגל. יישום הרפורמה בניהול הליך פשיטת הרגל יפתח בפני החייב אופק חיובי ויאפשר לו לפתוח דף חדש בחייו ולהשתלב בחזרה במשק היצרני. כמו כן, תתאפשר חלוקה שוויונית של דיבידנד בין הנושים בתוך פרק זמן סביר, ייחסכו עלויות מיותרות המושתות על המערכת הציבורית והצדדים שתועלתן מוטלת בספק ועיקר המשאבים הציבוריים המוגבלים יופנו לטיפול בתיקים מהותיים ובנקיטת הליכים כנגד חייבים חסרי תום לב.
ביטול הליך פשיטת רגל


​שיקולים לביטול הליך פשיטת רגל שננקט לבקשת החייב ​החובה המוטלת על חייב לנהוג בתום לב כתנאי להכרזתו פושט רגל מתפרשת על פני שתי תקופות - התקופה הקודמת להליכי פשיטת רגל, בעת יצירת חובותיו, והתקופה המאוחרת לכך, לאחר פתיחת הליכי הכינוס. דרישת תום הלב בשלב יצירת החובות עשויה לשלול מתן הכרזת פשיטת רגל, בפרט אם חובות החייב נוצרו בדרך שיש בה פגיעה מהותית בתקנת הציבור. כדי שחייב יחשב תם לב, עליו להישמר במהלך יצירת חובותיו מביצוע עבירות על החוק, ובכלל זה עבירות המופנות כלפי נושיו. הימנעות שיטתית מביצוע פסקי דין על ידי החייב עלולה אף היא להביא לסיכול בקשתו. הוא הדין אם מתברר כי חוב של חייב נצבר תוך בצוע פעולות הונאה ותרמית (ע"א 8937/05 תבין נ' כונס הנכסים הרשמי). במקרה אחר נקבע, אף בלא שהוגש כתב אישום, כי חובות שנוצרו במהלך ניהול עסקי זנות עולים כדי פגיעה מהותית בתקנת הציבור, ומצדיקים דחייתה של בקשה לפתוח בהליכי פשיטת רגל (ענין בנבנישתי). חייב שאינו תם לב אינו זכאי לשמיטת חובותיו בהליך פשיטת רגל.
מדריך לחייב


בינואר 2014 יזם הכונס הרשמי פנייה למפקח על הבנקים ביחס להגבלות הבנקאיות החלות על חייבים בהליך פשיטת רגל והביע עמדתו לפיה על המערכת הבנקאית והנאמנים בפשיטת רגל לאפשר לחייבים המצויים בכל שלבי הליך פשיטת הרגל, לבצע פעולות בסיסיות כגון פתיחת חשבון בנק ,קבלת כרטיס חיוב מידי, הוראות קבע וכו'. הגשת בקשה להפחתת תשלומים חודשיים: עם מתן צו כינוס נקבע לחייב תשלום חודשי. כספי התשלומים החודשיים משמשים לטובת פירעון החובות לנושים. התשלום החודשי נקבע בהתאם להכנסות החייב ומשפחתו ופוטנציאל השתכרותו.חייב שאינו מסוגל לעמוד בצו התשלומים החודשיים שנפסקו לו רשאי להגיש בקשה לבית המשפט להפחתת תשלום חודשי. על החייב לנמק הבקשה ולהבהיר מדוע אינו מסוגל לעמוד בצו התשלומים תוך פירוט הכנסותיו והוצאותיו החודשיות. לאחר פתיחת הבקשה בבית המשפט יש למסור העתק לכונס הרשמי ולמנהל המיוחד (אם מונה) ככל ובית המשפט מבקש את עמדת הכנ"ר ו/או המנהל המיוחד יש לפעול להמצאת ההחלטה לכנ"ר ולמנהל המיוחד. הגשת בקשה לביטול צו עיכוב יציאה מן הארץ: מתן צו כינוס, מורה בית המשפט על צו עיכוב יציאה מן הארץ. חופש התנועה וחרותו של החייב הוגבלו ע"י פקודת פשיטת הרגל לשם שמירה על זכויותיהם הקנייניות של הנושים. קיימת אף בעיה של מראית עין ביציאת פושטי רגל לחו"ל. מטרת הצו הינו מניעת בריחת החייב לחו"ל והשארתו תחת פיקוחו הכלכלי של הכנ"ר. החייב רשאי לעתור לבית המשפט לביטול צו עיכוב יציאה מהארץ. לאחר פתיחת הבקשה בבית המשפט יש למסור העתק לכונס הרשמי ולמנהל המיוחד (אם מונה). ככל ובית המשפט מבקש את עמדת הכנ"ר ו/או המנהל המיוחד יש לפעול להמצאת ההחלטה לכנ"ר ולמנהל המיוחד. בית המשפט ייטה לבטל צו עיכוב היציאה במקרים הבאים: נסיעה מטעם העבודה. יש לפרט ההכרח שבקיום הנסיעה ולהציג מכתב מטעם המעסיק הכולל התייחסות למטרת הנסיעה ומועדיה. כמו כן יש להבהיר כי הוצאות הנסיעה יחולו על המעסיק.נסיעה מטעמים הומניים כגון מסיבות רפואיות וכיו"ב.בית המשפט רשאי לדרוש בטוחות/ ערבויות ליציאת החייב ארצה כתנאי לביטול הצו. סדר הגשת הצעת הסדר: הצעת פשרה תיערך לפי טופס 13, ותוגש על ידי החייב לכונס הרשמי. הכונס הרשמי ייקבע את מיקום האסיפה ומועדה, וישלח לכל נושה הזמנה לאסיפה. להזמנה יצורפו העתק מהצעת החייב וכן תסקיר הכנ"ר עליה. אם באסיפה החליטו ברוב מנין משתתפי האסיפה (51%) האוחזים בשלושה רבעי ערך (75%) מהנשייה (בעצמם או על ידי שלוח) לקבל את ההצעה, יראו אותה כאילו קיבלוה כל הנושים כשורה. בית המשפט רשאי לאשר הצעה שהתקבלה ברוב קולות של הנושים שבידיהם למעלה מ- 50% ערך תביעות החוב מנימוקים מיוחדים שיירשמו. נושה רשאי להודיע לכנ"ר (בטופס המיועד לכך) בטרם קיום האסיפה בדבר התנגדות או תמיכה בהצעה, אף מבלי הצורך להשתתף באסיפת הנושים. ככל שאושרה ההצעה בידי הנושים יוכל החייב לעתור לאישור ההצעה על-ידי בית המשפט. לבקשה לבית המשפט יש לצרף את הצעת ההסדר ואת פרוטוקול אסיפת הנושים המעיד על אישור ההצעה בידי הנושים. בית המשפט יקיים דיון בבקשה לאישור הסדר נושים. כל נושה אשר הגיש תביעת חוב זכאי להביע התנגדותו בבית המשפט, גם אם באסיפת הנושים הצביע בעד קבלת ההצעה. מקום והצעת ההסדר אושרה על ידי כל נושי החייב יוכל בית המשפט לאשר ההצעה אף בלא צורך בקיום דיון. הכונס הרשמי ישלח לכל נושה שתבע את חובו, הודעה בכתב על המועד שקבע בית המשפט לשמיעת הבקשה לאישור פשרה שתיערך לפי טופס 15.אושרה הבקשה על ידי בית המשפט תחייב היא את החייב ואת כל הנושים לעניין כל חוב בר תביעה המגיע לנושים מאת החייב. עם זאת, אישור ההסדר לא יפטור את החייב מחובות אשר לא ניתן לקבל בגינם הפטר; קרי, חוב קנס, חוב לפי פסק מזונות וחובות שנוצרו במרמה יעמדו בתוקף חרף ההסדר. ביטול ההסדר - בית המשפט רשאי לפי בקשת הכונס הרשמי או כל נושה לבטל את ההסדר באחד המקרים הבאים: התשלום לפי ההסדר, חלקו או מלואו, לא שולם. בשל קשיים משפטיים או מכל סיבה אחרת לא ניתן להמשיך בהסדר. אישור ההסדר הושג במרמה. ביטול ההסדר לא יפגע בתוקפן של פעולות שנעשו כדין לפי ההסדר. הגשת בקשה למתן צו הפטר: תכליתו של הליך פשיטת הרגל, מבחינת החייב, הינו השגת צו הפטר. ההפטר הוא השלב הסופי והמיוחל בו פונה פושט הרגל לבית המשפט המחוזי בבקשה ליתן צו הפטר אשר יפטור אותו מכל חובותיו (למעט חובות מסויימים כפי שיפורט בהמשך). פושט הרגל רשאי להגיש בקשה לבית המשפט בדבר קבלת הפטר בכל עת. יחד עם זאת בהתאם להנחיות הכונס הרשמי ניתן יהיה לשקול מתן צו הפטר לאחר 4 שנים מיום מתן צו כינוס. בית המשפט ייזמן דיון במעמד החייב נושיו הנאמן והכונס הרשמי. הכונס הרשמי יגיש לבית המשפט 15 ימים לפני הדיון תסקיר בדבר התנהגות החייב, חובותיו ונכסיו. העתק מן התסקיר יומצא לחייב. נושה המתנגד למתן הפטר לחייב יגיש התנגדות מנומקת שלושה ימים לפחות לפני מועד הדיון וימסור העתק הימנה לחייב ולכונס הרשמי. בעת הדיון בבקשה, יפעיל בית המשפט את שיקול דעתו תוך שהוא מביא בחשבון את תסקירו של כונס הנכסים הרשמי בדבר עסקיו של החייב. תסקיר זה יהווה ראיה לכאורה למה שאמור בו. כמו כן, תילקח בחשבון התנהגותו של החייב בהליך פשיטת רגל. בית המשפט רשאי להעניק הפטר, או להתלות הפטר, או להתנותו בתנאים שיש לקיימם לפני מתן ההפטר או לאחריו, לרבות תנאים לעניין תשלומים שעל פושט הרגל לשלמם במשך תקופה שלא תעלה על ארבע שנים מיום מתן צו ההפטר, או, מטעמים מיוחדים שיירשמו, אף למשך תקופה ארוכה יותר. לא מילא פושט הרגל את התנאים שנקבעו, רשאי בית המשפט, מיזמתו, לבקשת הכונס הרשמי, הנאמן או לבקשת נושה של החייב, לבטל בכל עת את צו ההפטר. עובדות המסייגות מתן הפטר:במהלך הליך פשיטת רגל נהג החייב בחוסר תום לב, במטרה לנצל לרעה את הליכי פשיטת הרגל. חוסר תום לב הינו שאלה הנתונה לפרשנות בית המשפט. פושט הרגל לא ניהל פנקסי חשבונות כמקובל. פושט הרגל קיבל עליו חבויות חדשות או התחיל בעסקים חדשים בעת שידע שהוא חדל פרעון. פושט הרגל לא תירץ באופן מניח את הדעת מדוע היה לו הפסד או חסר כדי עמידה בחבויותיו. פושט הרגל גרם או תרם לפשיטת רגלו בעסקאות נמהרות או מסוכנות, בפזרנות בלתי מוצדקת באורח חייו, בהימור, או בהזנחה פושעת של עניני עסקיו. פושט הרגל גרם לנושיו הוצאה מיותרת על ידי הגנה קנטרנית או מרגיזה בפני תובענה שהגישו נגדו בצדק. פושט הרגל נטל עליו הוצאה בלתי מוצדקת בהגשת תובענה קנטרנית או מרגיזה ובכך תרם להליך פשיטת הרגל. בשלושת החדשים לפני צו הכינוס, ולמרות שלא יכול היה לפרוע חובותיו, העדיף פושט הרגל נושה שלא כשורה. פושט הרגל הוכרז כבר קודם לכן כפושט רגל בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצו. פושט הרגל היה אשם במרמה או בהפרת נאמנות במרמה. חובות אשר ההפטר אינו חל עליהם: צו ההפטר משחרר את החייב מכל חוב בר תביעה בהליך פשיטת הרגל. אולם, ישנם חובות מסוימים שהחייב אינו פטור מהם: חוב המגיע על פי התחייבות בדבר הימנעות מעבירה. חוב שנוצר באמצעות מרמה אשר פושט הרגל היה שותף לה או שקיבל ויתור על החוב באמצעות אותה מרמה. חוב לטובת המדינה המגיע לה בגין קנס. חוב הניתן לפי פסק דין לחובת החייב בתובענה של מזונות. חוב אשר אינו בר תביעה בהליך פשיטת הרגל כמו לדוגמה, חוב לנושה נזיקי (נושה לא רצוני) לסכום בלתי קצוב קרי, סכום שלא ניתן לחשבו בחישוב פשוט ויש צורך בהוכחה ועדים. צו ההפטר לא ישחרר מחבות אדם שביום צו הכינוס היה נאמן יחד עם החייב או שותף עימו, ערב או מעין ערב לחייב, או שהיה קשור עימו במסגרת חוזה . חייב לא יהיה פטור מעבירה פלילית אותה עבר, בשל כך שניתן לו הפטר.
חקירות הכונס הרשמי


​הכונס הרשמי (ו/או המנהל המיוחד מטעמו) פועל לעריכת חקירה בעניין הקריסה הכלכלית ומצבת נכסי החייב.
דו"ח החקירה מוגש לבית המשפט 15 ימים לפני מועד הדיון בהכרזת פשיטת רגל. החקירה מתבססת בין היתר על המסמכים אותם הגיש החייב, פנייה לגורמים פיננסיים (בנקים, חברות ביטוח, קופות גמל וקרנות פנסיה), ופנייה לגורמים רישומיים (מרשם האוכלוסין, טאבו, משרד התחבורה וכיו"ב). הכנ"ר מוסמך לפנות גורמים אלה מכח הדין ובהתאם ל"כתב ויתור על סודיות" עליו חתום החייב (בבקשת חייב). מקום שמונה מנהל מיוחד מתקיימת חקירה פרונטאלית במשרדיו. אף הכנ"ר רשאי לזמן את החייב לחקירה במשרדיו.
פניית הכנ"ר לגורמים רישמיים לקבלת מידע מביאה לעיתים מידע אשר החייב נמנע מלספק.
לדוגמא:
א. חייב שהתגלה כי זכאי לפיצוי פיטורים בסכום גבוה. המידע נחשף כתוצאה מדיווח קופת פיצויי פיטורים לכנ"ר. ב. חייב שהתגלה כי הינו זכאי לחלק בירושה. החייב לא דיווח על זכותו. המידע התקבל מלשכת היועמ"ש (אפוטרופוס כללי), שהינו צד להליכי בקשת הירושה. הימנעותו של חייב מלדווח באופן מפורט ומלא על נכסיו תיחשב כהפרת חובת תום הלב, ותהווה שיקול לביטול ההליך מחמת ניצולו לרעה. הדבר מהווה אף עבירה פלילית.

מאמרי המשרד

השאירו פרטים

arrow&v

מעוניין\ת לקבל עדכונים במייל 

טלפון

073-3744-559 

מיקום

תובל 34 רמת גן מתחם הבורסה 

פקס

03-7512975

ניווט מהיר

  • Grey Facebook Icon
  • Grey LinkedIn Icon
  • YouTube - Grey Circle

האתר פונה לנשים וגברים כאחד. השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד. המידע באתר הוא מידע כללי ואינו מידע מחייב. הזכויות המחייבות נקבעות על-פי חוק, תקנות ופסיקות בתי המשפט. השימוש במידע המופיע באתר אינו תחליף לקבלת ייעוץ או טיפול משפטי, מקצועי או אחר והסתמכות על האמור בו היא באחריות המשתמש בלבד. דודי לוי משרד עורכי דין 

בנייה וקידום אתרים לעורכי דין