top of page

מדריך לחייב

בינואר 2014 יזם הכונס הרשמי פנייה למפקח על הבנקים ביחס להגבלות הבנקאיות החלות על חייבים בהליך פשיטת רגל והביע עמדתו לפיה על המערכת הבנקאית והנאמנים בפשיטת רגל לאפשר לחייבים המצויים בכל שלבי הליך פשיטת הרגל, לבצע פעולות בסיסיות כגון פתיחת חשבון בנק ,קבלת כרטיס חיוב מידי, הוראות קבע וכו'.

הגשת בקשה להפחתת תשלומים חודשיים: עם מתן צו כינוס נקבע לחייב תשלום חודשי.

כספי התשלומים החודשיים משמשים לטובת פירעון החובות לנושים. התשלום החודשי נקבע בהתאם להכנסות החייב ומשפחתו ופוטנציאל השתכרותו.חייב שאינו מסוגל לעמוד בצו התשלומים החודשיים שנפסקו לו רשאי להגיש בקשה לבית המשפט להפחתת תשלום חודשי. על החייב לנמק הבקשה ולהבהיר מדוע אינו מסוגל לעמוד בצו התשלומים תוך פירוט הכנסותיו והוצאותיו החודשיות.

לאחר פתיחת הבקשה בבית המשפט יש למסור העתק לכונס הרשמי ולמנהל המיוחד (אם מונה)

ככל ובית המשפט מבקש את עמדת הכנ"ר ו/או המנהל המיוחד יש לפעול להמצאת ההחלטה לכנ"ר ולמנהל המיוחד.

הגשת בקשה לביטול צו עיכוב יציאה מן הארץ:

מתן צו כינוס, מורה בית המשפט על צו עיכוב יציאה מן הארץ. חופש התנועה וחרותו של החייב הוגבלו ע"י פקודת פשיטת הרגל לשם שמירה על זכויותיהם הקנייניות של הנושים. קיימת אף בעיה של מראית עין ביציאת פושטי רגל לחו"ל. מטרת הצו הינו מניעת בריחת החייב לחו"ל והשארתו תחת פיקוחו הכלכלי של הכנ"ר.

החייב רשאי לעתור לבית המשפט לביטול צו עיכוב יציאה מהארץ. לאחר פתיחת הבקשה בבית המשפט יש למסור העתק

לכונס הרשמי ולמנהל המיוחד (אם מונה).

ככל ובית המשפט מבקש את עמדת הכנ"ר ו/או המנהל המיוחד יש לפעול להמצאת ההחלטה לכנ"ר ולמנהל המיוחד.

בית המשפט ייטה לבטל צו עיכוב היציאה במקרים הבאים:

נסיעה מטעם העבודה. יש לפרט ההכרח שבקיום הנסיעה ולהציג מכתב מטעם המעסיק הכולל התייחסות

למטרת הנסיעה ומועדיה. כמו כן יש להבהיר כי הוצאות הנסיעה יחולו על המעסיק.נסיעה מטעמים הומניים כגון מסיבות רפואיות וכיו"ב.בית המשפט רשאי לדרוש בטוחות/ ערבויות ליציאת החייב ארצה כתנאי לביטול הצו.

סדר הגשת הצעת הסדר:

הצעת פשרה תיערך לפי טופס 13, ותוגש על ידי החייב לכונס הרשמי.

הכונס הרשמי ייקבע את מיקום האסיפה ומועדה, וישלח לכל נושה הזמנה לאסיפה. להזמנה יצורפו

העתק מהצעת החייב וכן תסקיר הכנ"ר עליה.

אם באסיפה החליטו ברוב מנין משתתפי האסיפה (51%) האוחזים בשלושה רבעי ערך (75%) מהנשייה (בעצמם או על ידי שלוח) לקבל את ההצעה, יראו אותה כאילו קיבלוה כל הנושים כשורה. בית המשפט רשאי לאשר הצעה שהתקבלה ברוב קולות של הנושים שבידיהם למעלה מ- 50% ערך תביעות החוב מנימוקים מיוחדים שיירשמו. נושה רשאי להודיע לכנ"ר (בטופס המיועד לכך) בטרם קיום האסיפה בדבר התנגדות או תמיכה בהצעה, אף מבלי הצורך להשתתף באסיפת הנושים.