top of page

ביטול העברת נכסים ללא תמורה


הכרזת החייב פושט רגל יכולה לגרום לביטול עסקאות שעשה החייב בנכסיו לפני תחילת פשיטת הרגל.

מגמתו של סעיף זה היא להפקיע, בתנאים מסוימים, הענקות נכסים שנעשו על ידי החייב ללא תמורה או בתמורה מופחתת, לקרוביו או לאנשים אחרים, וזאת לפני תחילת הליך פשיטת הרגל. ביטול הענקה מיועד להשיב לנושים נכס שיצא מרשות פושט הרגל ללא תמורה לפני תחילת פשיטת הרגל, כשמן הראוי שישמש לצורך פרעון חובותיו.

 

העיקרון שעליו מבוסס הסעיף הזה הוא שאדם צריך להיות הוגן לפני היותו נדיב ויש לשלם חובות לפני שנותנים מתנות.

 


הענקה יכולה להתבצע אף בדרך של מתנה משכון, שיעבוד וויתור על חוב. הענקת נכס ע"י החייב אינה מחייבת קיומה של כוונת תרמית (במובן של העדפת נושה או אדם מקורב של החייב) או כוונה להבריח נכסים מפני הנושים. דיני ביטול הענקה יבחנו העברת הנכס על פי קריטריוניים כלכליים-מסחריים אובייקטיביים.


הנאמן לנכסי החייב יוכל לעתור לבית המשפט בבקשה לביטול הענקה אך לאחר הכרזת החייב פושט רגל.

ניתן לבטל הענקה אף אם הנכס המוענק אינו מוחזר אלא רק התמורה עבורו ו/או נכס אחר שנרכש בתמורה לנכס המוענק (עקיבה).

 


מהם התנאים הנחוצים לצורך ביטול הענקה של נכס ע"י החייב?

לצורך ביטולו של מעשה הענקה, (שמוגדרת בחוק כ"כל העברה") יש לבדוק כי אכן בוצעה העברה כאמור של נכס השייך לחייב וכי העברה זו נעשתה עד לכדי 10 שנים לפני מועד היווצרות מעשה פשיטת הרגל. החוק מבדיל בין הענקות שבוצעו עד שנתיים לפני מועד פשיטת הרגל, לבין הענקות שבוצעו בין שנתיים לעשר שנים לפני המועד האמור,

 


א. כאשר אנו דנים בהענקות שבוצעו עד לכדי זמן של שנתיים לפני פשיטת הרגל,  ההענקה בטלה באופן אוטומטי.


ב. כאשר מדובר בהענקות שבוצעו כשנתיים עד עשר שנים לפני פשיטת הרגל, תהיא ההענקה בטלה כלפי הנאמן, אלא אם כן, היה המעניק (החייב) כשר פרעון במועד, ההענקה ללא היזקקות לנכס המוענק. היינו, לא תבוטל העברת הנכס אם במועד ההעברה היה יכול  החייב לשלם את חובותיו לנושיו גם ללא הרכוש אשר הועבר.


    חריגים לכללים של ביטול הענקות:


    א. הענקה בשל נישואין ולפניהם.


    ב. הענקה לטובת קונה או בעל שעבוד בתום לב ובתמורה בת ערך.


    ג. לאשת המעניק או לילדו או לטובתם של נכס שהגיע למעניק אחרי נישואיו 

       בזכות אשתו.

bottom of page