top of page
הסדרי חובות מול נושים ורשויות

הסדרי חובות מול נושים ורשויות

פירוק חברות ועסקים

פירוק חברות ועסקים

מתמחים בפשיטות רגל לעסקים ופרטי

מתמחים בפשיטות רגל לעסקים ופרטי

קבלת הפטר חובות

קבלת הפטר חובות

הסתבכתם בחובות ? לנו הפתרונות

הסתבכתם בחובות ? לנו הפתרונות

 הפטר חובות

מהו הפטר חובות
eraser.png

מהו הפטר חובות? צו ההפטר מעניק שיקום כלכלי לחייב והפטר מכל חובותיו - מחיקת חובות, שקדמו למתן הצו מלבד מספר סוגי חובות ההפטר אינו פוטר את החייב מחובות בגין קנסות, חוב מזונות, חוב שנוצר במרמה ודמי נזק שטרם נקצבו. צו הפטר ניתן על-ידי רשם ההוצאה לפועל, והוא פוטר את החייב מכל חובותיו, מלבד חובות מסוימים המפורטים בהמשך. "צו הפטר" מאפשר לחייב להפרע מחובותיו לנושא אם לא ניתן לממש רכוש על מנת לסגור חוב זה במסגרת תהליך של הוצאה לפועל.

 

במשך 3-5 שנים החייבים יאלצו לשלם חלק מחובותיהם לנושים על פי יכולותיהם הכלכליות. בזמן הזה, לפי ראיית המחוקק, החייבים ילמדו התנהלות כלכלית נכונה ותכנון תקציבי. חלק ניכר מהחייבים יוכל אחרי התקופה ושילם את חובותיו לחזור לחיים רגילים ללא עיקולים וסנקציות כלכליות ולקבל הפטר משארית החוב. חייבים חלשים, שאינם משתכרים סכום גבוה עשויים לקבל סעד נוסף מבית המשפט בדמות תשלום של החוב במשך שנה חדשה ולאחר מכן יקבלו הפטר מהחוב כולו. כך, בניגוד למצב שהיה בעבר, חובות שהיו עוצרים את היכולת של אדם או עסק להשתקם כלכלית בשל ריביות גבוהות שהצטברו ישולמו באופן חלקי ויאפשרו לכל אדם להשתקם. נציין, במאמר מוסגר, כי אם בית המשפט מתרשם כי הכניסה לחוב התבצעה במכוון תאלצו לשלם לאורך זמן את החוב בתוספת ריבית בדומה לתהליך איחוד תיקים.

 

הנכסים שניתן להנזיל על מנת לכסות את החוב ימומשו על ידי הכונס הרשמי ותהליך היציאה מהחוב יתעכב בשנים רבות. לא נעים. לאור השינויים הללו קיימת חשיבות גבוהה יותר בשימוש בשירותי עו"ד פשיטת רגל המציג בשמכם בצורה נכונה את התהליך שגרם לכם להיכנס לחוב ומאפשר לכם לצאת ממנו.

השימוש בחוק כדאי עבור מי שאינו מצליח להגיע להסדר עם נושיו וזקוק להגנה שמעניק החוק, עצירת ההליכים המתנהלים וריכוזם תחת מקום אחד באופן שיאפשר הגעה להסדר עם הנושים. הדבר מתאים אף לתאגיד שזקוק לתקופת שיקום על-מנת לעלות על הדרך לשיקום כלכלי. הנזק לטווח הקצר הינו ההגבלות אשר יוטלו על היחיד עם מתן צו לפתיחת הליכים ובהם למשל עיכוב יציאה מהארץ והגבלה בשימוש בכרטיס אשראי. בתאגיד יעברו כל סמכויות נושאי המשרה לנאמן. נזק נוסף, אשר אף מתעצם לאור חוק נתוני אשראי התשע"ו-2016, הינו הכתם שיוטל על יחיד או תאגיד (במידה ולא פורק) אשר יתקשה לקבל אשראי בעתיד וסביר כי גופים רבים ימנעו מלהתקשר עמו בעסקאות. 

הסתיגות למתן צו הפטר

ישנן נסיבות אשר אם הן מתקיימות, לא יינתן צו הפטר, אם רשם ההוצאה לפועל סבור כבר בשלב הגשת הבקשה למתן הפטר שמתקיים אחד מהסייגים, הוא ידחה את הבקשה, כלומר לא יפתח את התיק במסלול הפטר.

נסיבות שבהן לא יינתן צו הפטר הן כל אחת מהבאות:

 1. מתן צו הפטר לחייב יגרום לפגיעה כלכלית משמעותית בנושה אחד או יותר. בבחינת הפגיעה בנושים ישקול הרשם:

 2. גובה החוב לנושה.

 3. גובה התשלום החודשי שמשלם החייב לנושה.

 4. מצבו הכלכלי של הנושה.

 5. החוב לנושה אחד הוא מעל ל-400,000 ש"ח.

 6. החייב הוכרז פושט רגל במהלך 5 השנים שקדמו להגשת הבקשה למתן הפטר.

 7. מאז הכרזתו כחייב מוגבל באמצעים, החייב התנהל בחוסר תום לב, לצורך ניצול ההליך לרעה.

 8. אורח חייו של החייב אינו תואם את המצב הכלכלי עליו הצהיר בבקשה למתן הפטר (למשל, אורח חיים פזרני, הנחשב כניצול לרעה של ההליך)

 9. החייב העדיף נושה העדפה אסורה (העדפה שלא בהתאם לנדרש במקרה של איחוד תיקים בהוצאה לפועל) ב-3 החודשים שקדמו למועד הגשת הבקשה למתן הפטר.

 10. החייב הורשע בעבירת מרמה או הפרת נאמנות במרמה.

 11. הרשעה של החייב בעבירה לפי פקודת פשיטת הרגל.

 12. החייב לא ניהל פנקסי חשבונות עסקיים כמקובל ב-3 השנים שקדמו לבקשת מתן ההפטר.

 13. החייב קיבל על עצמו חבויות חדשות או התחיל בעסקים חדשים לאחר שידע שהוא חדל פירעון.

 14. החייב לא נתן הסבר מספק מדוע היה לו הפסד או לא עמד בחבויותיו.

 15. החייב יצר חובות בעסקאות נמהרות או מסוכנות, בפזרנות בלתי מוצדקת באורח חייו, בהימור, או בהזנחה פושעת של עסקיו.

 16. החייב גרם לנושים להוצאות מיותרות על-ידי הגנה קנטרנית או מרגיזה בפני תובענה מוצדקת שהוגשה נגדו.

 17. החייב יצר חובות בכך שהוציא הוצאות בלתי מוצדקות בהגשת תובענה קנטרנית או מרגיזה.

 18. החייב העביר נכסים בעשר השנים שקדמו להגשת בקשת ההפטר, אלא אם ההעברה נעשתה באחד התנאים הבאים:

 19. העברה בשל נישואין.

 20. העברה לאשת החייב או לילדיו או לטובתם של נכס שהגיע לחייב אחרי נישואיו בזכות אשתו.

 21. מכירה לטובת מי שקנה מהחייב את הנכס בתום לב וגם נתן תמורה בערכו של הנכס, בשווי של לפחות 85% מערכו המסחרי של הנכס.

 

שלב 1: הגשת בקשה להפטר חובות בלשכת ההוצאה לפועל

קיימות 6 לשכות הוצאה לפועל אשר מפעילות את מסלול ההפטר החדש. הגשת הבקשה תתבצע אך ורק ללשכה המתאימה אשר מנהלת הליך הפטר, וזו תיקבע על פי מקום מגורי החייב.

שלב 2: מתן הודעה לנושים על הבקשה להפטר, ופרסומה ברשומות

לנושים תימסר הודעה אישית על פתיחת תיק ההפטר, בנוסף לפרסומה ברשומות ובעיתון יומי.

שלב 3: הגשת התנגדות מצד הנושים

בזמן זה, מתאפשר לנושים להתנגד למתן הפטר החובות, והללו זכאים להגיש את התנגדותם לרשם ההוצאה לפועל במסגרת תקופה של תיארך על 3 חודשים, מיום קבלת ההודעה על פתיחת התיק. בנוסף, שמורה לנושים הזכות להגיש בקשה להאריך את מסגרת הזמן בה הם יוכלו להתנגד להפטר.

שלב 4: דיון בפני הגורם השופט של הליך הפטר

מטרת הדיון תשתנה בהתאם לתגובתם של הנושים. במידה והללו העבירו את התנגדותם, הדיון יתקיים בנוכחותם, ויביא בחשבון את הצד שלהם בהחלטת רשם ההוצאה לפועל לגבי התיק. במקרה בו הנושים לא הביעו התנגדות, הדיון יתקיים בפני רשם ההוצאה לפועל ויתמקד ביכולתו הכלכלית של החייב, לקביעה בתיק ההפטר.

שלב 5: קביעה סופית לתיק ההפטר

בתום הליכי הדיון, ייקבע האם ניתן אישור להפטר. קביעה זו הינה בידי רשם ההוצאה לפועל, ותימסר בסיום הדיון או לאחריו, באמצעות הודעה שתישלח בדואר.

 

החוק החדש ממנה את "כונס הנכסים הרשמי" ל"מוסד הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי". על פי החוק החדש, הממונה הוא זה שייתן את צו פתיחת ההליכים ליחיד החייב, תוך 30 יום ממועד פתיחת התיק. זאת, במקום בית המשפט, שנכון להיום נותן צו כינוס נכסים בתחילת ההליך. תקופת הביניים - מיום מתן צו פתיחת ההליכים ועד יום מתן הצו לשיקום כלכלי ליחיד - אמורה להימשך שנה. לאחר מתן הצו לשיקום כלכלי ליחיד, הוא יידרש להעביר תשלומים לנושים, לאורך תקופה קצובה של שלוש שנים.

תפקידו של "הממונה על הליכי חדלות פירעון" הוא לפעול לשמירת התקינות, היעילות, וההגינות של ההליכים לפי החוק החדש ולשמירת האינטרס הציבורי בהליכים אלה.הממונה נדרש לפקח על הנאמנים שיפעלו במסגרת ההליך ויקבעו (באישור שלו) את גובה דמי המחיה של היחיד החייב. כלומר: במקום לקבוע מהו גובה החוב שאותו נדרש החייב להשיב, ייקבע ליחיד סכום מסוים שנועד למחייתו. היתרה תיועד לנושים.

תשלומי החייבים הוגבלו ל-4 שנים מיום מתן הצו לשיקום כלכלי. עוד נקבע כי בנסיבות מסוימות, שהוגדרו בחוק, ניתן יהיה לקבל צו הפטר מיידי במעמד הדיון למתן צו שיקום כלכלי.

לגבי חברות מסחריות ותאגידים - תוגש בקשה לצו לפתיחת הליכים, כאשר התאגיד יהיה רשאי לבקש מבית המשפט במסגרת הצו להורות על הפעלתו לשם שיקומו הכלכלי, תוך הצגת מתווה ראשוני. בית המשפט יתן צו לפתיחת הליכים בו יורה על פירוק התאגיד או על הפעלתו לשם שיקומו במידה ויש סיכוי לכך, אמצעים למימון הפעלתו והדבר לא יפגע בנושים.

עם מתן הצו יוקפאו כל ההליכים נגד התאגיד ובית המשפט ימנה נאמן לצורך יישום הצו. הנאמן יכריע בתביעות החוב, יפעל לכינוס נכסי קופת הנשיה וניהולם, יגבש תוכנית לשיקום התאגיד ולאישורה- במידה והורה בית המשפט על שיקום, או יפעל למימוש נכסי התאגיד במידה ובית המשפט הורה על פירוקו. 


יש לזכור, כי מרגע פתיחת ההליך, בכל פניה של החייב לביצוע עסקה כלשהיא, כולל מתן אשראי, עליו לציין כי הוא חדל פירעון. הדבר מגביל את החייב מלבצע עסקאות חדשות במצב זה ולקדם את עסקיו. החשש הוא כי חייבים רבים במקום להתמודד עם חובותיהם יבחרו בהליך זה, מבלי להבין את משמעותיו האמיתיות. יש להבהיר הליך של פשיטת רגל הוא כתם כלכלי ויש לעשות הכל על מנת להימנע ממנו.

מעבר לכך, מרגע תחילת ההליך, מאגרי המידע של החברות מציינות זאת ברישומיהן, וסביר להניח כי גופים עסקיים שונים ייזהרו ביותר מלקיים פעילות עסקית עם חודל פירעון, דבר שיגביל ביותר את המשך ניהול עסקיו של אותו אחד. כך גם מרגע פתיחת ההליך, ניתן כנגד החייב צו עיכוב יציאה מן הארץ, החייב מוגדר כלקוח מוגבל מיוחד כמשמעותו בחוק שיקים ללא כיסוי, מוגבל מלהשתמש בכרטיסי אשראי ושיקים ואינו יכול להקים תאגיד. יצוין כי הגבלות אלו יכול שיוסרו לאחר תקופה מסוימת או יוארכו לתקופה ארוכה, אולם הכתם יוותר על היסטוריית האשראי. גם במקרה של הפטר יקשה על החייב לקבל משכנתא לדוגמא ולחזור למסלול חיים תקינים.


מדובר בחוק חדשני ביותר, אשר בא לסייע לחייבים אשר נקלעו למשבר כלכלי ומעניק עבורם הזדמנות לצאת לדרך חדשה. עם זאת, עדיין יש לשקול כניסה להליך זה ולהבין בדיוק מה הן השלכות העתידיות, אשר יכולו להכתים את החייבים במשך שנים ארוכות בשוק העסקי הדיגיטלי, שיגלה במהירות על היסטוריה הפננסית של החייב, והדבר יכול למנוע מהחייב להמשיך לנהל את עסקיו באופן רגיל כבעבר. יש לעשות שימוש באפשרות זאת רק ולאחר שהחייב ניסה לעשות הכל בכדי להחזיר חובותיו. משרד עורכי דין דודי לוי מתמחה במתן הפטרים משנת 2000, אלפי הפטרים כבר הענקנו ,נשמח גם לפטור אותכם מהחובות העבר.

הפטר חובות בהוצאה לפועל
החוק החדש למחיקת חובות
איזה חובות נמחק בהפטר
הליך הפטר חובות
עורך דין הפטר חובות
Image by NordWood Themes
24-hours-phone-service.png

תאמו פגישת ייעוץ ללא עלות בה נציג עבורכם תוכנית הבראה כלכלית והתחלה חדשה בחיים

bottom of page