איחוד תיקים

ההליך בוטל אין יותר איחוד תיקים איחוד תיקים בהוצאה לפועל מהווה דרך משפטית מוכרת להסדרת מרוכזת של חובות בהוצאה לפועל. במסגרת איחוד תיקים נפתח תיק איחוד שבמסגרתו מנוהל איחוד התיקים כשלטובת תיק זה משלם החייב  תשלום החודשי קבוע . הסכומים המשולמים לתיק האיחוד מחולקים לזוכים תיקי ההוצאה לפועל הכלולים באיחוד התיקים. חייב הנכנס למתווה של איחוד תיקים משלם למעשה תשלום חודשי אחד לתיק אחד ובכך הוא מסדיר את כלל חובותיו הכלולים באיחוד התיקים באופן מרוכז וזאת מבלי להידרש לעמוד בדרישות השונות במסגרת תיקי ההוצאה לפועל הפרטניים שנפתחו נגדו.במסגרת מאמר זה יסקר הליך איחוד התיקים על שלביו השונים, משמעויותיו בעבור החייב, יתרונותיו וחסרונותיו בהשוואה למסלול פשיטת רגל.

מידע נוסף

חסרנות באיחוד תיקים


לצורך הגדרת החסרונות של מסלול איחוד תיקים יש להשוות את הסדרת חובות בשיטה זו להסדרת חובות במסלול של הליך פשיטת רגל. שלא כמו במסגרת הליך פשיטת רגל המהווה כלי להסדרת מרוכזת של רוב סוגי החובות במסגרת איחוד תיקים הליך הסדרת החובות מתייחס אך ורק לתיקי הוצאה לפועל שאינם תיקי מזונות , תיקים שאינם תיקים כספיים ותיקי הוצאה לפועל שהועברו לבירור משפטי על פי סעיף 81א(ג). במילים פשוטות איחוד תיקים כולל תיקי הוצאה לפועל מסוגים מסוימים בלבד ואינו כולל חובות אחרים שאינם נגבים במסגרת ההוצאה לפועל כמו קנסות וחובות מס.
חובות שלא נכללים באיחוד תיקים


תיקי הוצל"פ לגביית מזונות תיקי הוצל"פ שהועבו לבירור משפטי לפי סעיף 81א(ג) לחוק ההוצאה לפועל תיקי הוצל"פ שאינם תיקים כספיים כמו למשל תיקי הוצאה לפועל לביצוע משכנתא או משכון תביעות בית משפט בעניינים כספיים חובות שלא נגבים באמצעות הליכי הוצאה לפועל , כמו חובות הנגבים על פי פקודת המסים (גביה) להבדיל מהליך פשיטת רגל המאפשר הסדרת קשת רחבה יותר של סוגי חובות במסגרת איחוד תיקים לא יזכה החייב בשלב כלשהו להפטר שמשמעותו מחיקת חובות ויצטרך לפרוע את כל החוב הכלול במסגרת איחוד התיקים. כך, למשל, פנסיונר ללא נכסים המתקיים מקצת זקנה של הביטוח הלאומי ומצוי באיחוד תיקים כשהיקף חובותיו מגיעה לכדי 500,000 ש"ח עלול להישאר חייב כל ימי חייו ולעולם לא להיפטר מחובו.
היתרונות של איחוד תיקים


יתרון מרכזי של איחוד תיקים על פני הליך פשיטת רגל הוא כי כי הוא מאפשר הסדרה של חובות בהיקפים קטנים יחסית שאינם מאפשרים ומצדיקים הסדרה באמצעות הליך פשיטת רגל. יתרון נוסף הקיים במסגרת איחוד תיקים עבור החייב הוא כי קיים פיקוח הדוק פחות על התנהלותו של החייב. שלא כמו במסגרת הליכי פשיטת רגל שבהם מחויב החייב לדיווחים שוטפים אודות מצבו הכלכלי ולשיתוף פעולה לצורך חקירתו במסגרת איחוד תיקים אין חובת דיווח שוטפת ואין מנהל מיוחד שמפקח על התנהלות החייב. איחוד תיקים יכול להתנהל בשתי גרסאות שונות – עם הגבלות רבות או עם מעט הגבלות והגרסה שבה יתנהל איחוד התיקים תלויה בדרך המשפטית שבחר החייב ליזום לצורך כניסה לאיחוד התיקים. >איחוד תיקים עם מעט הגבלות >איחוד תיקים הכולל הגבלות פחות מוגש על פי פרק ז3לחוק ההוצאה לפועל וכדי ליישמו יש להגיש בקשה לאיחוד תיקים מנומקת ומפורטת. בקשה לאיחוד תיקים על פי סעיף 74ב לחוק ההוצאה לפועל ולפי פרק ז3 לחוק חייבת להיתמך בתצהיר ובמסגרתה על החייב לתת מידע מפורט אודות נכסיו במשך 5 השנים שקדמו למועד הגשת בקשתו לאיחוד תיקים וכן מידע אודות חובותיו . תנאי לדיון בבקשה לאיחוד תיקים המוגשת על פי פרק ז3 לחוק ההוצאה לפועל הוא כי החייב שילם במועד הגשת הבקשה 3% מיתרת החובות התלויים ועומדים כנגדו והמשיך לשלם לאחר מכן מידי חודש 3% מכלל חובותיו. החלטה בבקשה לאיחוד תיקים על פי פרק ז3לחוק ההוצאה לפועל תינתן אם רשם ההוצאה לפועל השתכנע כי החייב יוכל לפרוע את החובות התלויים ועומדים בתוך פרקי הזמן הקבועים בסעיף 69ג(א) או מטעמים מיוחדים ואם הסכימו לכך הזוכים בתוך פרק זמן ארוך יותר. במסגרת איחוד תיקים מהסוג הנ"ל יוטל צו עיכוב יציאה מן הארץ כנגד החייב. כמו כן רשאי רשם ההוצאה לפועל להורות על הטלת עיקולי נכסים.
איחוד תיקים עם הגבלות


מי שנדרש למסור מידע, ומסר ביודעין מידע חלקי או כוזב - דינו מאסר שנה. חייב שלא גילה את כל נכסיו – דינו מאסר ארבע שנים. חייב שלא מסר נכסיו לנאמן – דינו מאסר ארבע שנים. חייב שהבריח נכסיו שנים עשר חודשים לפני שהוגשה בקשתו לפשיטת רגל – דינו מאסר ארבע שנים. מי שנמנע מלנהל פנקסי חשבונות כיאות, ביצע השקעות מסוכנות או הימורים – יואשם בעבירה. מי שהשיג אשראי במרמה או מי שעשה עסקים מבלי להודיע שהוא הוכרז פושט רגל דינו שנה מאסר.
מי שניתן כנגדו צו כינוס ועזב את ישראל ולקח עימו נכסים – דינו מאסר שלוש שנים. אם לאחר מתן צו כינוס או לאחר הכרזת פשיטת רגל עשה החייב אחד מאלה דינו מאסר ארבע שנים: אי מסירת מסמכים, אי מסירת נכסים, הברחת נכסים, השמטת דבר בעל חשיבות, אי הודעה על תביעת כזב, מניעת הצגת מסמכים, העלמת מסמכים ופגיעה בהם, מרמה במסמכים, הפסדים מדומים, אשראי במצג שווא, אשראי בטענת שווא, שעבוד במרמה, הסכם במרמה. ​​ מהם נכסי פושט הרגל אשר הנאמן יוכל לפעול למימושם לטובת פרעון חובות הנושים נכסי פושט רגל יכללו כל נכס השייך לפושט הרגל, או המוקנה לו, בתחילת פשיטת הרגל, וכל נכס שירכוש, או שיוקנה לו, לפני הפטרו; זאת לרבות, נכס נדל"ן, וכלי רכב. נכסים פיננסים: הנאמן יוכל לפדות קופת גמל (לרבות: ביטוח מנהלים וקרו השתלמות), כולה או מקצתה, לאחר קבלת אישור מאת בית המשפט. בית המשפט יתחשב במצבו הכלכלי והסוציאלי של החייב טרם יורה על מימוש הקופה, וייתן הזדמנות לפושט הרגל להעלות טיעוניו. אם כספי קופת הגמל הינם למטרת קצבה, וטרם הגיע המועד לתשלומם כקצבה (כספי קצבה לא נזילים), לא יורה בית המשפט על העברתם לנאמן. הנאמן יוכל לממש קופת פיצויי פיטורים של פושט הרגל אם הגיע מועד פרעונה ואינה מיועדת למטרות קצבה. הנאמן יוכל לממש קופת גמל שאינה למטרות קצבה, אלא למטרות תגמולים, שמועד פרעונה הגיע (נזילה) או ניתנת לפדיון מוקדם. הנאמן לא יפדה כספים המגיעים לחייב על פי תכנית חסכון שטרם הגיע מועד פדיונם, אלא לאחר שקיבל את הסכמת הכונס הרשמי, ולאחר שניתנה הזדמנות לפושט הרגל להעלות טיעוניו. הכוח להפעיל זכות לגבי נכס, או לנקוט הליכים לשם הפעלת זכות, בדרך שהיה יכול פושט הרגל להפיל לטובתו בתחילת פשיטת הרגל או לפני צו הפטר. מימוש בית המגורים: בית המשמש למגורי פושט הרגל או לבני משפחתו הגרים עימו, רשאי בית המשפט להורות שלא יימכרו אלא אם הוכח תחילה, להנחת דעתו, שיהיה לפושט הרגל, לבן זוגו ולבני משפחתו הגרים עמו, מקום מגורים סביר, או שהועמד לרשותם סידור חלוף. בית המשפט רשאי לקבוע שהסידור החלוף יהיה בהמצאת דירה אחרת, או בתשלום פיצויים, או בדרך אחרת. מקום ובית-המגורים רשום ע"ש החייב כבעלים בלשכה לרישום המקרקעין, תימכר הדירה כ"תפוסה" תוך שפושט הרגל יהיה "דייר מוגן" בהתאם להוראת סעיף 33 לחוק הגנת הדייר. כלומר, פושט-הרגל יוכל לקבל הגנה, ולא לאבד את קורת הגג, תוך שהוא יהיה לדיירו של הבעלים החדש של הדירה.

מאמרי המשרד