top of page

עבירות בפשיטת רגל 


יש לתת את הדעת כי מעשיו או מחדליו של חייב נושה או צדדים נוספים, יכולים להוות עבירה פלילית בהתאם


כך למשל:

 

  • מי שנדרש למסור מידע, ומסר ביודעין מידע חלקי או כוזב - דינו מאסר שנה.

  • חייב שלא גילה את כל נכסיו – דינו מאסר ארבע שנים.

  • חייב שלא מסר נכסיו לנאמן – דינו מאסר ארבע שנים.

  • חייב שהבריח נכסיו שנים עשר חודשים לפני שהוגשה בקשתו לפשיטת רגל – דינו מאסר ארבע שנים.

  • מי שנמנע מלנהל פנקסי חשבונות כיאות, ביצע השקעות מסוכנות או הימורים – יואשם בעבירה.

  • מי שהשיג אשראי במרמה או מי שעשה עסקים מבלי להודיע שהוא הוכרז פושט רגל דינו שנה מאסר.


מי שניתן כנגדו צו כינוס ועזב את ישראל ולקח עימו נכסים – דינו מאסר שלוש שנים.

אם לאחר מתן צו כינוס או לאחר הכרזת פשיטת רגל עשה החייב אחד מאלה דינו מאסר ארבע שנים: אי מסירת מסמכים, אי מסירת נכסים, הברחת נכסים, השמטת דבר בעל חשיבות, אי הודעה על תביעת כזב, מניעת הצגת מסמכים, העלמת מסמכים ופגיעה בהם, מרמה במסמכים, הפסדים מדומים, אשראי במצג שווא, אשראי בטענת שווא, שעבוד במרמה, הסכם במרמה.

​​

מהם נכסי פושט הרגל אשר הנאמן יוכל לפעול למימושם לטובת פרעון חובות הנושים

נכסי פושט רגל יכללו כל נכס השייך לפושט הרגל, או המוקנה לו, בתחילת פשיטת הרגל, וכל נכס שירכוש, או שיוקנה לו, לפני הפטרו; זאת לרבות, נכס נדל"ן, וכלי רכב. 

נכסים פיננסים:

 

הנאמן יוכל לפדות קופת גמל (לרבות: ביטוח מנהלים וקרו השתלמות), כולה או מקצתה, לאחר קבלת אישור מאת בית המשפט. בית המשפט יתחשב במצבו הכלכלי והסוציאלי של החייב טרם יורה על מימוש הקופה, וייתן הזדמנות לפושט הרגל להעלות טיעוניו.

 

אם כספי קופת הגמל הינם למטרת קצבה, וטרם הגיע המועד לתשלומם כקצבה (כספי קצבה לא נזילים), לא יורה בית המשפט על העברתם לנאמן.

 

הנאמן יוכל לממש קופת פיצויי פיטורים של פושט הרגל אם הגיע מועד פרעונה ואינה מיועדת למטרות קצבה.

 

הנאמן יוכל לממש קופת גמל שאינה למטרות קצבה, אלא למטרות תגמולים, שמועד פרעונה הגיע (נזילה) או ניתנת לפדיון מוקדם.

הנאמן לא יפדה כספים המגיעים לחייב על פי תכנית חסכון שטרם הגיע מועד פדיונם, אלא לאחר שקיבל את הסכמת הכונס הרשמי, ולאחר שניתנה הזדמנות לפושט הרגל להעלות טיעוניו.

הכוח להפעיל זכות לגבי נכס, או לנקוט הליכים לשם הפעלת זכות, בדרך שהיה יכול פושט הרגל להפיל לטובתו בתחילת פשיטת הרגל או לפני צו הפטר.

מימוש בית המגורים:

בית המשמש למגורי פושט הרגל או לבני משפחתו הגרים עימו, רשאי בית המשפט להורות שלא יימכרו אלא אם הוכח תחילה, להנחת דעתו, שיהיה לפושט הרגל, לבן זוגו ולבני משפחתו הגרים עמו, מקום מגורים סביר, או שהועמד לרשותם סידור חלוף.

 

בית המשפט רשאי לקבוע שהסידור החלוף יהיה בהמצאת דירה אחרת, או בתשלום פיצויים, או בדרך אחרת.

מקום ובית-המגורים רשום ע"ש החייב כבעלים בלשכה לרישום המקרקעין, תימכר הדירה כ"תפוסה" תוך שפושט הרגל יהיה "דייר מוגן" בהתאם להוראת סעיף 33 לחוק הגנת הדייר. כלומר, פושט-הרגל יוכל לקבל הגנה, ולא לאבד את קורת הגג, תוך שהוא יהיה לדיירו של הבעלים החדש של הדירה.

מהם נכסי פושט הרגל שאינם מוקנים לנאמן?

צרכי אוכל כדי מחיית החייב ובני משפחתו הגרים עמו, לתקופה סבירה.

חפצי לבוש, מיטות, כלי מיטה, ציוד רפואי, תרופות, כלי אוכל, כלי מטבח, וכלי בית אחרים, והכל אם הם חיוניים לחייב ולבני משפחתו הגרים עמו.

דברים הדרושים כתשמישי קדושה לחייב ולבני משפחתו הגרים עמו.

מכונות שהחייב עובד בהן בעצמו, כלים, מכשירים ומיטלטלין אחרים, וכן בעלי חיים שבלעדיהם אין החייב יכול לקיים את מקצועו, מלאכתו, משלח ידו או עבודתו שהם מקור פרנסתו ופרנסת בני משפחתו, ובלבד ששוויים אינו עולה על סכום שנקבע.

אם החייב נכה – כלים, מכשירים, מכונות, מיטלטלין אחרים ובעלי חיים, הנחוצים לו בגלל נכותו.

חיות מחמד; ("חיית מחמד" – בעל חיים המוחזק בביתו או בחצריו של החייב ואינו משמש לעיסוק).

תביעת נזיקין בגין נזק שאינו ממוני (נזקי גוף).

גמלה שמקבל החייב מהמוסד לביטוח לאומי.

bottom of page