top of page

רשימת מסמכים לפשיטת רגל

רשימת מסמכים נלווים לבקשה למתן צו כינוס נכסים והכרזת פש"ר בהתאם לתקנות פשיטת הרגל,

תשמ"ה – 1985 (להלן: "התקנות")

 

בקשה מלאה מודפסת וחתומה בתצהיר בפני עורך דין, הכוללת:

כתב התחייבות החייב עם הינתן צו כינוס (טופס כתב ההתחייבות)


תצהיר מפורט של החייב, ערוך באופן כרונולוגי, בדבר נסיבות ההסתבכות הכלכלית והסבר מפורט באשר לאופן היווצרות כל אחד מהחובות.
 

פרטים אישיים 

  • צילום תעודת זהות נושא תמונה ברורה כולל הספח וצילום דרכון.

  • במידה והחייב מתגורר בשכירות - חוזה שכירות. (חלק ו' סעיף 1 בטופס 5).

  • במידה והחייב אינו מתגורר בדירה שבבעלותו או בשכירות - יש להמציא את הפרטים הבאים: אצל מי מתגורר החייב, שם ומספר תעודת זהות של הבעלים של הנכס, מספר טלפון של בעל הנכס. לאימות הפרטים, יש לצרף תצהיר מפורט של צד ג' אצלו מתגורר החייב.

  • במידה והחייב גרוש - העתק מהסכם גירושין וגט ו/או הסכם יחסי ממון עם בן/בת הזוג של החייב. (חלק א' בטופס 5). 

חובות

תדפיס מחשב עדכני מרשות האכיפה והגבייה המפרט את רשימת תיקי ההוצאה לפועל שנפתחו כנגד החייב בכל לשכות ההוצאה לפועל וכן רשימת תיקי הוצאה לפועל שפתח החייב (בהם החייב הוא הזוכה) (חלק ד' סעיף 1 בטופס 5).

העתק מפרוטוקולי חקירות יכולת שנערכו לחייב/ת ו/או בת/בן זוגו/ה בלשכות ההוצאה לפועל השונות (סעיף 4 בטופס 4).

פרטים על עיסוק והכנסות ששה (6) תלושי משכורת אחרונים, דו"ח דיווח מעסיקים מאת המוסד לביטוח לאומי וטופס 106 - של החייב, בן/בת זוגו וילדיו. (חלק ה' סעיף 1 בטופס 5).

אישור מביטוח לאומי אודות קבלת קצבת ילדים ו/או קצבאות ו/או גמלאות אחרות, לרבות אבטלה ו/או הבטחת הכנסה על ידי החייב ו/או בן/בת הזוג. (חלק ה' סעיף 2 בטופס 5).נכסים וזכויות

 

חשבונות בנק וביטוחים

דפי בנק רציפים המפרטים פעולות בחשבונות עו"ש של החייב, בן/בת זוגו וילדיו, לששת (6) החודשים שקדמו להגשת הבקשה (חלק ז' סעיף 1 בטופס 5).

 

אישורים עדכניים על יתרות - הכספים המופקדים בקופות גמל, ריכוז תיק השקעות, תכניות חסכון, קרנות השלמות, קרנות פנסיה וביטוחים מכל סוג, של החייב, בן/בת זוגו וילדיו. (חלק ז' סעיף 1 בטופס 5).

יש לציין ביחס לכל תכנית/קרן/קופה, מועד הפיכתה לנזילה או תנאי מימוש (להקפיד להמציא אישורים בהם מצוינת היתרה, מספרי החשבון של החסכונות).

תדפיס חיוב של כל כרטיסי אשראי המתנהלים על שם החייב, בן/בת זוגו וילדיו לתקופה של ששה (6) חודשים טרם הגשת הבקשה ו/או טרם ביטולם (חלק ז' סעיף 3 בטופס 5).פרוט כל סוגי הביטוחים. לציין את מספרי כל פוליסות הביטוח ולצרף צילום הפוליסות (חלק ז' סעיף 4 בטופס 5).

 

נכסי דלא ניידי

מסמכים המעידים על זיקה (בעלות, חכירה, זכות שימוש, נאמנות) לנכסי מקרקעין שיש לחייב, לחברות שבבעלותו, לבן/בת זוגו ולילדיו:  נסח רישום מלשכת רישום המקרקעין (נסח טאבו) , חוזה חכירה, אישור חברה משכנת וכל מסמך רלוונטי אחר או נוסף. (חלק ו' סעיף 1 בטופס 5).

פלט משלטונות מיסוי מקרקעין ובו פירוט כלל העסקאות שדווחו, על פי תעודת הזהות של החייב ובן/בת זוגו. הפלט מופק באמצעות פנייה לשלטונות מיסוי מקרקעין, מילוי טופס 704 ותשלום האגרה הנדרשת. (חלק ו' סעיף 1 בטופס 5). 

 

כלי רכב 

 מסמכי בעלות או זיקה לשימוש (ליסינג) בכלי רכב של החייב, בן זוגו וילדיו, או כלי רכב המשמשים את החייב, לרבות מסמכי שעבוד ו/או משכון. (חלק ו' סעיף 7בטופס 5). במידה והחייב משתמש באופן קבוע ברכב הרשום על שם מישהו אחר – יש לפרט את בתצהיר ולצרף העתק מפוליסת הביטוח של הרכב.

 

פיצויים, ירושות ומתנות

אישור על קבלת פיצויים ירושות ומתנות במשך עשר (10) השנים שקדמו ליום הגשת הבקשה (חלק ו' סעיף 5 בטופס 5).

במקרה והחייב הינו יורש בעיזבון או ויתר על זכות בעיזבון, יש להמציא שם ומס' תעודת זהות של המוריש.

 

העברת נכסים וזכויות

מסמכים המעידים על העברת נכסים וזכויות בעשר השנים שקדמו להגשת הבקשה. במידה שהתקבלו כספים בגין העברות אלו, יש לפרט את גובה התמורה והשימושים שנעשו בה, בצירוף אסמכתאות לגבי השימוש הנ"ל. (חלק ו' סעיפים 2 ו- 9בטופס 5).

bottom of page