top of page

חוב שנוצר לאחר צו כינוס

​צו הכינוס הינו המועד הקובע להגדרת החובות בני התביעה בפשיטת רגל. חוב שנוצר לאחר צו הכינוס אינו נחשב בדרך כלל, חוב בר תביעה, ואין מניעה שהנושה יגיש בגינו תובענה לבית המשפט. במידה ויינתן פסק דין בנוגע לחוב שנצבר לאחר מתן צו כינוס, יקשה על הנושה לממשו, שכן, נכסי פושט הרגל מוקנים לנאמן.

 

ככל ויינתן לחייב הפטר בסיומם של הליכי פשיטת הרגל, הרי שהפטר לא יחול על חוב שנוצר לאחר מתן צו כינוס. זאת ועוד, אחת מהמטרות החשובות הנעוצות בקומם של הליכי פשיטת הרגל  - שאיפה לשיקומו הכלכלי של החייב.

 

צבירת חובות לאחר מתן צו כינוס עלולה ללמד כי החייב לא הפנים כי עליו להתנהל בצורה כלכלית זהירה ולהימנע מצבירת חובות חדשים. כשל זה, היורד לשורש תפיסת הליכי הפש"ר, יוכל להביא לעיתים את בית המשפט לשקול את ביטול הליכי פשיטת הרגל על שלל ההגנות המוענקים במסגרתו לחייב.

bottom of page