top of page

הדיון בפשיטת רגל

 

​במועד שנקבע לכך, מקיים בית המשפט דיון בבקשת פשיטת הרגל,הכונס הרשמי מבצע פרסומים ברשומות בעתונות ובאתר הכנ"ר אודות מועד הדיון בהכרזת פש"ר. הדיון מתקיים במעמד החייב, המנהל המיוחד, הנושים והכנ"ר. לקראת הדיון, מגיש הכנ"ר או המנהל המיוחד מטעמו, תסקיר בעניין החייב ובו חוות הדעת לעניין הכרזת פשיטת רגל.

 


בבקשת פשיטת הרגל ולאחר שהוגשה לו חוות דעת הכונס הרשמי, רשאי בית המשפט להחליט אחד מאלה:

 


א. להכריז בצו שהחייב פושט רגל.


ב. לדחות את הבקשה אם שוכנע כי הוגשה שלא בתום לב, במטרה לנצל לרעה את 


    הליכי פשיטת הרגל, או כי החייב יכול לפרוע את חובותיו.


ג. לקבוע כי מיד לאחר הכרזת החייב פושט רגל יינתן לו הפטר לאלתר.


ד. לדחות את מתן ההחלטה בבקשת פשיטת הרגל על מנת לאפשר לחייב להסדיר את 

    חובותיו בדרך של פשרה או הסדר.

bottom of page