top of page

הגבלות על פושט רגל


בכדי למנוע מפושטי רגל להמשיך וליצור התחייבויות חדשות נקבע כי חייב שהוכרז פושט רגל יהיה לקוח מוגבל חמור כמשמעותו חייב שהוכרז פושט רגל לא יעשה, בעצמו או באמצעות אחר מטעמו, שימוש בכרטיס חיוב כמשמעות, אלא אם כן קיבל לכך אישור מראש בכתב מהנאמן. חייב שהוכרז פושט רגל לא ייסד תאגיד ולא יהיה בעל ענין בתאגיד, במישרין או בעקיפין, לרבות יחד עם אחר או באמצעות אחר, אלא אם כן אישרו זאת מראש בית המשפט או הנאמן. השתתף פושט הרגל בייסוד תאגיד או היה בעל ענין בתאגיד, רשאי בית המשפט לתן הוראות לענין הפסקת כהונתו או חברותו של פושט הרגל בתאגיד.

מעמד החייב פושט הרגל
הכרזתו של אדם בתור פושט רגל אינה הופכת אותו לפסול דין. בכפוף להוראות מסויימות שבדין, אשר מגבילות את פעולותיו או פוסלות אותן, אין ההכרזה גורעת מכושרו לחוב, אשר ניתן לו מכח אף שפושט הרגל אינו הופך פסול דין ואינו מנוע מליטול התחייבויות, בהתאם לדיני פשיטת הרגל רכושו מוקנה לנאמן, ומשכך אינו יכול למכור נכסיו. זכות תביעה (או פיצוי) בגין נזקי גוף אינה מוקנית לנאמן. לעומת זאת, זכות תביעה (או פיצוי) בגין נזק ממוני מוקנית לנאמן.

​​

​פרעון החובות

​פרעון החובות ייעשה בהתאם לסדר הקדימויות על פי הדין:

ראשית ייפרע הנושה המובטח. נושה מובטח הוא מי שבידו שעבוד על נכס של החייב, או עכבון על נכסי החייב או על חלק מהם בחזקת ערובה לחוב המגיע לו מהחייב.

 

חובות בדין קדימה – ישנם מספר חובות המוגדרים כחובות בדין קדימה. 

המשמעות: הזכאים יקבלו את כספם לפני הנושים הרגילים. בקבוצת הנושים בדין קדימה קיימת הירארכיה פנימית לפי הסדר הבא:

 

   א. שכר עבודה ופיצויי פיטורין.

 

   ב. מה הכנסה ניכוים.

 

   ג. חובות מגבילים בקדימותם:

 

       תשלומי חובה – מיסים עירוניים וכד', מיסים (רק שנה אחת), שכר

 

       דירה של שנה אחת ותשלום מזונות.

 

       בית המשפט רשאי, מטעמים מיוחדים שיירשמו, שלא ליתן

       עדיפות לחלק מחובות אלו או כולם.

 

לאחר פירעון חובות הנושים המובטחים והנושים בדין קדימה, יפרע חובם של הנושים הבלתי מובטחים (נושים רגילים).

 

​סיום ההליך​

​הליך פשיטת הרגל בא אל סיומו באחת מאלה: ביטול ההליך עקב ניצולו לרעה על ידי החייב או, כאשר מדובר בבקשת נושה, בהעדר תועלת לנושים.עם ביצועה של הצעת הסדר מטעם החייב שאושרה בידי בית המשפט.

 

במתן צו הפטר לחייב, לבקשתו או לבקשת הכונס הרשמי, מכל חובותיו ברי התביעה בפשיטת רגל.

צו ההפטר פוטר את פושט הרגל מכל חוב בר - תביעה בפשיטת רגל, למעט:

   א. חוב המגיע לפי התחייבות להימנע מעבירה או חוב המגיע למדינה בשל  קנס.

   ב. חוב או חבות שנוצרו במרמה שפושט הרגל היה שותף לה או שהשיג ויתור עליהם במרמה.

   ג. חבות לפי פסק דין לחובת פושט הרגל בתובענת מזונות.

bottom of page